Vad gör läsombud och högläsare?

Ett läsombud hjälper personer som inte kan läsa eller som har svårt att läsa själva. Det kan gälla till exempel personer med utvecklingsstörning, personer med minnessjukdomar eller mycket gamla människor som inte längre orkar läsa själva.

Läsombudet gör böcker, tidningar och information tillgängliga för människor som kanske annars skulle leva helt utan dem.

Läsombudet

 • läser högt antingen i grupp eller individuellt
 • ordnar regelbundna läsestunder
 • känner till lättlästa böcker och annat lättläst material
 • inspirerar sina kolleger till läsning
 • hjälper till vid biblioteksbesök

Läsombud utbildas bland personal inom äldre- och specialomsorgen. För att bli läsombud går man en tvådagarskurs med en övningsperiod mellan kursdagarna.

Som ett komplement till läsombuden utbildas också frivilliga högläsare. Högläsarnas kurser består av 3-4 kvällsträffar.

Här hittar du information om våra kurser.
 

Den frivilliga högläsaren

 • besöker ett boende eller en daglig verksamhet till exempel en gång i veckan och läser högt för en eller flera personer.
 • Boendet som tar emot högläsaren utser en kontaktperson och erbjuder den frivilliga stöd med de praktiska arrangemangen kring läsestunderna.
 • Läsombud bland personalen och frivilliga högläsare utesluter absolut inte varandra. Det är tvärtom idealiskt om båda finns och läsombudet kan fungera som kontaktperson för den frivilliga läsaren.
   

Chefen

Chefen har en central roll när man startar och upprätthåller läsombudsverksamhet på ett boende eller en daglig verksamhet. Det är viktigt att det finns ett beslut på att läsningen ska ingå i verksamheten på ett regelbundet och bestående sätt. Chefens uppgift är att skapa förutsättningar för att läsombuden ska kunna läsa, genom att skriva in läsning i verksamhetsplaner, kvalitetshandböcker, veckoscheman eller andra styrdokument.

Om du är chef och vill veta mera om hur man startar läsombudsverksamhet kan du ladda ner Information till läsombudens chefer.

För den som vill ta emot en frivillig högläsare till sin enhet är det också bra att känna till vad som förväntas av mottagaren för att samarbetet ska lyckas. Här hittar du information om att Ta emot en frivillig högläsare.

 

Varför läsombud och frivilliga högläsare?

Läsning är en rättighet

Den som har svårt att läsa själv behöver hjälp med det, precis på samma sätt som man behöver hjälp med annat som man inte klarar av själv. Det är en demokratisk rättighet att kunna ta del av information och kultur. Läsombud gör det möjligt att uppfylla den här rättigheten.

Läsning höjer livskvaliteten

Läsningen är inte bara en rättighet. Erfarenheter både i Sverige och Finland visar att regelbunden läsning inom omsorgen har många positiva effekter och är ett relativt enkelt och billigt sätt att förbättra vardagen på boenden och dagliga verksamheter. Läsningen ger bland annat:

 • bättre kontakt mellan personal och klienter
 • stimulans
 • bättre delaktighet i samhället
 • gemenskap, trygghet, en lugn stund
 • ett bra sätt att få igång samtal, bearbeta aktuella händelser eller förbereda kommande händelse
 • ett lyft i jobbet för personalen
   


Vill du veta mer?

Kontakta projektledare
Johanna Rutenberg
fornamn.efternamn@fduv.fi
0400 716 078